Globalne warunki użytkowania Ecrypto

Ostatnia aktualizacja: 14 września 2019 r

Niniejsza umowa zawarta jest między tobą (określaną w niniejszym dokumencie jako „ty” lub „twój”) a Ecrypto Global. Uzyskując dostęp, korzystając lub klikając „Zgadzam się” na którąkolwiek z usług udostępnianych przez Ecrypto Global lub jednego z jej podmiotów stowarzyszonych za pośrednictwem strony internetowej (http://www.EcryptoGlobal.com), naszych aplikacji mobilnych lub innych świadczonych powiązanych usług przez Ecrypto Global lub jej podmioty stowarzyszone, zgodnie z dalszym opisem w punkcie 4 poniżej (zwane łącznie „Usługami”), zgadzasz się, że przeczytałeś, zrozumiałeś i zaakceptowałeś wszystkie warunki zawarte w niniejszej Umowie użytkowania (lub niniejszych „Warunkach” ”), A także naszą Politykę prywatności na stronie https://www.EcryptoGlobal.com/privacy.php. Ponadto, korzystając z niektórych funkcji Usług, możesz podlegać dodatkowym warunkom mającym zastosowanie do takich funkcji.

Przeczytaj uważnie niniejsze warunki, ponieważ regulują one korzystanie z usług. Warunki te zawierają ważne postanowienia, w tym postanowienie dotyczące arbitrażu, które wymaga rozstrzygnięcia wszystkich roszczeń w drodze wiążącego arbitrażu. Warunki postanowienia arbitrażowego są określone w sekcji 14 poniżej, zatytułowanej „rozstrzyganie sporów: forum, arbitraż, zrzeczenie się pozwu zbiorowego, obowiązujące prawo”. Podobnie jak w przypadku każdego składnika aktywów, wartość walut cyfrowych może wzrosnąć lub spaść i może istnieć znaczne ryzyko, że stracisz pieniądze kupując, sprzedając, trzymając lub inwestując w waluty cyfrowe. Korzystając z usług, potwierdzasz i akceptujesz, że (1) jesteś świadomy ryzyka związanego z transakcjami w walutach cyfrowych (2), że przyjmujesz na siebie wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z usług i handlem walutami cyfrowymi oraz (3) ecrypto global nie ponosi odpowiedzialności za takie ryzyko lub negatywne skutki.

Uzyskując dostęp, korzystając lub próbując korzystać z usług w jakikolwiek sposób, potwierdzasz, że akceptujesz te warunki i zgadzasz się na ich przestrzeganie. Jeśli nie wyrażasz zgody, nie korzystaj z usług ani nie korzystaj z nich.

1. Warunki umowy

1. Warunki umowy Ecrypto Global zastrzega sobie prawo do zmiany lub zmiany warunków w dowolnym czasie i według własnego uznania. Ecrypto Global powiadomi o tych zmianach, aktualizując zmienione Warunki na stronie i zmieniając datę „[Ostatnia aktualizacja:]” na tej stronie. Wszelkie modyfikacje lub zmiany niniejszych Warunków będą obowiązywać natychmiast po ich ogłoszeniu na stronie internetowej lub udostępnieniu użytkownikom. W związku z tym dalsze korzystanie z usług Ecrypto Global działa jako akceptacja zmienionej umowy i zasad. Jeśli nie zgadzasz się na jakąkolwiek modyfikację niniejszych warunków, musisz zaprzestać korzystania z usług. Ecrypto Global zachęca do częstego przeglądania Warunków, aby upewnić się, że rozumiesz warunki mające zastosowanie do Twojego dostępu do Usług i korzystania z nich.

2. Kwalifikowalność

Rejestrując się w celu korzystania z konta globalnego Ecrypto (zgodnie z definicją w punkcie 5 poniżej), oświadczasz i gwarantujesz, że (a) masz co najmniej 18 lat lub jesteś w wieku prawnym, aby zawrzeć wiążącą umowę na mocy obowiązującego prawa, (b) są osoba fizyczna, osoba prawna lub inna organizacja posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i uprawnienie do zawarcia niniejszych Warunków, (c) nie została wcześniej zawieszona ani usunięta z korzystania z naszych Usług oraz (d) nie masz obecnie konta Ecrypto Global, (e ) nie jesteś osobą z USA. Jeśli przystępujesz do niniejszych Warunków w imieniu osoby prawnej, której jesteś pracownikiem lub agentem, oświadczasz i gwarantujesz, że masz wszelkie niezbędne prawa i uprawnienia do związania takiej osoby prawnej.

Gdy uzyskujesz dostęp do Ecrypto Global, możemy skorzystać ze standardowej praktyki umieszczania niewielkich plików danych, zwanych ciasteczkami, plikami cookie flash, tagami pikselowymi lub innymi narzędziami śledzącymi (tutaj „Pliki cookie”) na twoim komputerze lub innych urządzeniach używanych do odwiedzania Ecrypto Global. Pliki cookie to małe fragmenty informacji, które są automatycznie zapisywane w przeglądarce internetowej urządzenia, które mogą być przez nas odzyskane. Rodzaj gromadzonych przez nas informacji obejmuje między innymi jednoznaczną identyfikację informacji o odwiedzających oraz informacje związane z preferencjami użytkownika. Używamy tych technologii, aby pomóc nam rozpoznać Cię jako użytkownika, gromadzić informacje o korzystaniu z Ecrypto Global w celu lepszego dostosowania naszych usług i treści dla Ciebie oraz gromadzić informacje o Twoim komputerze lub innych urządzeniach dostępowych w celu (i) zapewnienia zgodności z naszą Zgodnością Program i (ii) upewnij się, że bezpieczeństwo Twojego konta nie zostało naruszone przez wykrycie nieregularnych lub podejrzanych działań na koncie. Korzystając z Ecrypto Global, zgadzasz się i rozumiesz, że możemy gromadzić i / lub przekazywać dane zebrane do dowolnego globalnego dostawcy usług Ecrypto, takiego jak dostawcy usług analitycznych, który może również korzystać z takich technologii opisanych powyżej. Jeśli zablokujesz lub usuniesz pliki cookie, możemy nie być w stanie zapewnić Ci wszystkich usług w Ecrypto Global. Jeśli nie wyrażasz zgody na umieszczanie plików cookie na swoim urządzeniu, nie odwiedzaj, nie korzystaj ani nie korzystaj z Ecrypto Global.

Ecrypto Global może linkować do innych stron internetowych obsługiwanych przez lub z treściami dostarczanymi przez strony trzecie, a takie inne strony internetowe mogą zawierać linki do naszej strony internetowej. Zgadzasz się i rozumiesz, że Ecrypto Global nie ma kontroli nad takimi stronami internetowymi ani ich zawartością i nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności wynikającej z takich stron internetowych lub ich treści lub z nimi związanej. Istnienie takich linków nie stanowi poparcia takich witryn, ich treści ani ich operatorów. Ecrypto Global udostępnia te linki wyłącznie dla wygody użytkownika.

3. Zakaz użytkowania

Uzyskując dostęp do Usług i korzystając z nich, oświadczasz i gwarantujesz, że nie znajdujesz się na żadnych listach sankcji handlowych lub gospodarczych, takich jak lista sankcji Rady Bezpieczeństwa ONZ, oznaczona przez OFAC (Urząd Specjalnie Wyznaczonych Krajów) Departament Skarbu USA) lub umieszczone na „liście odmówionych osób” Departamentu Handlu USA. Ecrypto Global zastrzega sobie prawo do wyboru rynków i jurysdykcji do działania i może ograniczyć lub odmówić świadczenia Usług w niektórych krajach według własnego uznania.

Ecryptoglobal obecnie nie obsługuje klientów w następujących krajach / regionach / terytoriach: Kuba, Iran, Korea Północna, Sudan, Krym, Syria, USA [w tym wszystkie terytoria USA, takie jak Portoryko, Samoa Amerykańskie, Guam, Mariana Północna i USA Wyspy Dziewicze (St. Croix, St. John and St. Thomas)], Bangladesz, Boliwia, Ekwador i Kirgistan. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z Warunkami korzystania z usługi oraz ujawnieniami dotyczącymi ryzyka i zgodności.

4. Opis usług

Ecrypto Global zapewnia internetową platformę handlu aktywami cyfrowymi (krypto na krypto) dla produktów zwanych powszechnie tokenami kryptograficznymi, tokenami cyfrowymi lub walutą kryptograficzną (zwaną łącznie „Walutą cyfrową”). Ecrypto Global nie zapewnia możliwości handlu fiat w ramach Usług. Ecrypto Global działa jako dostawca platformy transakcyjnej, a nie jako kupujący lub sprzedający w transakcjach zawieranych między inwestorami. Ecrypto Global nie jest także animatorem rynku. Użytkownicy muszą zarejestrować się i otworzyć konto w Ecrypto Global zgodnie z opisem w sekcji 5 poniżej oraz zdeponować cyfrowe aktywa przed rozpoczęciem handlu. Handlowcy mogą zażądać wycofania swoich zasobów cyfrowych, z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w niniejszych Warunkach.

Zgadzasz się i rozumiesz, że w przypadku, gdy Sieć Zasobów Cyfrowych podejmie próbę dystrybucji lub dystrybucji (czasami zwanej zrzutami plików” lub „ładowaniem) swoich Zasobów Cyfrowych na adresy Zasobów Cyfrowych Obsługiwanej Sieci, będziemy traktować tę Cyfrową Sieć zasobów jako nieobsługiwana sieć rozwidlona.

Ponadto zgadzasz się i rozumiesz, że zrzucone Zasoby Cyfrowe nie tworzą relacji między nami a nadawcą i / lub powiązaną Siecią Zasobów Cyfrowych i nie nakładają na nas żadnych zobowiązań w odniesieniu do nadawcy i / lub powiązanej Sieci Zasobów Cyfrowych.

Ecrypto Global dąży do zachowania dokładności informacji publikowanych w Usługach, jednak nie może i nie gwarantuje dokładności, przydatności, niezawodności, kompletności, wydajności lub przydatności do jakichkolwiek celów treści udostępnianych za pośrednictwem Usług i nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie straty lub szkody, które mogą wyniknąć bezpośrednio lub pośrednio z korzystania z takich treści. Informacje o Usługach mogą ulec zmianie bez uprzedzenia i są dostarczane głównie w celu ułatwienia użytkownikom podejmowania niezależnych decyzji. Ecrypto Global nie udziela porad inwestycyjnych ani doradczych i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie lub interpretację informacji określonych w Usługach lub innych środkach komunikacji. Wszyscy użytkownicy Usług muszą zrozumieć, że istnieje ryzyko związane z handlem walutami cyfrowymi. Ecrypto Global zachęca wszystkich użytkowników do zachowania ostrożności i prowadzenia odpowiedzialnych transakcji we własnym zakresie.

5. Rejestracja i wymagania konta globalnego Ecrypto


za. Rejestracja

Wszyscy użytkownicy Usług (każdy „Użytkownik”) muszą zarejestrować się na stronie (http://www.EcryptoGlobal.com/) w celu uzyskania konta Ecrypto Global („Konto”) przed skorzystaniem z Usług. Aby zarejestrować konto, musisz podać swoje prawdziwe imię i nazwisko, adres e-mail i hasło, a także zaakceptować Warunki użytkowania, Politykę prywatności i Formularz zgody. Ecrypto Global może, według własnego uznania, odmówić otwarcia konta. Wyrażasz zgodę na podanie pełnych i dokładnych informacji podczas otwierania Konta i zgadzasz się niezwłocznie aktualizować wszelkie informacje, które przekazujesz Ecrypto Global, aby takie informacje były zawsze kompletne i dokładne. Każda rejestracja jest przeznaczona tylko dla jednego użytkownika i każdy Użytkownik (w tym w odniesieniu do dowolnego użytkownika będącego firmą lub osobą prawną) może utrzymywać tylko jedno aktywne konto w Ecrypto Global.

b. Weryfikacja tożsamości użytkownika

Rejestrując konto w Ecrypto Global, wyrażasz zgodę na udostępnianie danych osobowych wymaganych w celu weryfikacji tożsamości. Informacje te są wykorzystywane w szczególności do wykrywania prania pieniędzy, finansowania terroryzmu, oszustw i innych przestępstw finansowych na platformie Ecrypto Global. Będziemy gromadzić, wykorzystywać i udostępniać te informacje zgodnie z opublikowaną Polityką prywatności. Oprócz dostarczania tych informacji, aby ułatwić przestrzeganie światowych standardów branżowych w zakresie przechowywania danych, zgadzasz się, abyśmy zezwolili na przechowywanie takich informacji przez cały okres istnienia konta plus 5 lat po zamknięciu konta. Upoważniasz nas również do składania zapytań, bezpośrednio lub za pośrednictwem stron trzecich, które zostaną uznane za niezbędne do zweryfikowania Twojej tożsamości lub do ochrony Ciebie i / lub nas przed przestępstwami finansowymi, takimi jak oszustwo.

Żądane przez nas informacje weryfikujące tożsamość mogą obejmować między innymi: imię i nazwisko, adres e-mail, dane kontaktowe, numer telefonu, nazwę użytkownika, wydany przez rząd dowód tożsamości, datę urodzenia i inne informacje zebrane podczas rejestracji konta. Przekazując te wymagane informacje, potwierdzasz, że są one dokładne i autentyczne. Po rejestracji należy zagwarantować, że informacje są zgodne z prawdą, kompletne i aktualizowane w odpowiednim czasie wraz ze wszelkimi zmianami. W przypadku jakichkolwiek uzasadnionych wątpliwości, że jakiekolwiek informacje dostarczone przez Ciebie są nieprawidłowe, nieprawdziwe, nieaktualne lub niekompletne, Ecrypto Global ma prawo wysłać Ci powiadomienie o żądaniu poprawek, usunąć bezpośrednio odpowiednie informacje oraz, w zależności od przypadku, zakończyć wszystkie lub część Usług dla Ciebie. Użytkownik ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za wszelkie straty lub wydatki poniesione podczas korzystania z globalnej usługi Ecrypto, jeśli nie można się z nim skontaktować za pośrednictwem podanych informacji kontaktowych. Niniejszym potwierdzasz i akceptujesz, że masz obowiązek aktualizowania wszystkich dostarczonych informacji, jeśli wystąpią jakiekolwiek zmiany.

Rejestrując się na koncie, niniejszym upoważniasz ecrypto global do wysyłania zapytań, bezpośrednio lub za pośrednictwem stron trzecich, które ecrypto global uważa za konieczne do zweryfikowania twojej tożsamości lub ochrony ciebie i / lub ecrypto globalnego przed oszustwem lub innymi przestępstwami finansowymi, oraz do podjęcia działania ecrypto globalny uważa za uzasadnione konieczne na podstawie wyników takich zapytań. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione organom ds. Informacji kredytowej i zapobiegania oszustwom lub przestępstwom finansowym oraz że agencje te mogą w pełni odpowiedzieć na nasze zapytania.

do. Wymagania dotyczące korzystania z konta

Z kont mogą korzystać tylko osoby, pod którymi są zarejestrowane. Ecrypto Global zastrzega sobie prawo do zawieszenia, zamrożenia lub anulowania kont używanych przez osoby inne niż osoby, pod którymi są zarejestrowane. Natychmiast powiadomisz Ecrypto Global, jeśli podejrzewasz lub dowiesz się o nieautoryzowanym użyciu nazwy użytkownika i hasła. Ecrypto Global nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody powstałe w wyniku korzystania z Konta przez Ciebie lub przez osoby trzecie (niezależnie od tego, czy jesteś upoważniony przez Ciebie).

re. Ochrona Konta

Ecrypto Global dąży do utrzymania bezpieczeństwa powierzonych nam środków użytkowników i wdrożył standardowe zabezpieczenia branżowe dla Usług. Istnieją jednak zagrożenia, które są tworzone przez poszczególne działania użytkownika. Zgadzasz się traktować swoje dane dostępowe, takie jak nazwa użytkownika i hasło, jako informacje poufne i nie ujawniać takich informacji osobom trzecim. Zgadzasz się również, że tylko ty jesteś odpowiedzialny za podjęcie niezbędnych środków bezpieczeństwa w celu ochrony własnego konta i danych osobowych.

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za przechowywanie swojego konta Ecrypto Global i hasła we własnym zakresie, a także ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania w ramach Konta, a Ecrypto Global nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub konsekwencje autoryzowanego lub nieautoryzowanego użycia danych logowania do Konta w tym, ale nie wyłącznie, ujawnianie informacji, publikowanie informacji, wyrażanie zgody lub składanie różnych zasad i umów poprzez kliknięcie na stronie internetowej, odnowienie umowy online itp.

Tworząc konto, zgadzasz się, że:
(i) niezwłocznie powiadomisz Ecrypto Global, jeśli będziesz świadomy jakiegokolwiek nieautoryzowanego użycia konta i hasła Ecrypto Global przez jakąkolwiek osobę lub jakichkolwiek innych naruszeń zasad bezpieczeństwa; < br> (ii) będziesz ściśle przestrzegać bezpieczeństwa, uwierzytelnienia, transakcji, opłat, mechanizmu wypłat lub procedur witryny / usługi; i
(iii) wylogujesz się ze strony, wykonując odpowiednie kroki na koniec każdej wizyty.

6. Wytyczne dotyczące korzystania z usług


za. Licencja

Z zastrzeżeniem dalszego przestrzegania wyraźnych warunków niniejszych Warunków, Ecrypto Global zapewnia ci odwołalną, ograniczoną, bezpłatną, niewyłączną, nieprzenoszalną i niepodlegającą sublicencji licencję na dostęp do Usług na Twoim komputerze i korzystanie z niego komputer lub inne urządzenie kompatybilne z Internetem wyłącznie do użytku osobistego, wewnętrznego. Nie wolno korzystać z Usług do celów odsprzedaży lub użytku komercyjnego, w tym do zawierania transakcji w imieniu innej osoby lub podmiotu. Każde takie użycie jest wyraźnie zabronione i będzie stanowić istotne naruszenie niniejszych Warunków. Układ treści, formatowanie oraz funkcje i uprawnienia dostępu do Usług są określone przez Ecrypto Global według własnego uznania. Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane na podstawie niniejszych warunków, są niniejszym zastrzeżone. W związku z tym zabronione jest korzystanie z Usług w jakikolwiek sposób, który nie jest wyraźnie i jednoznacznie upoważniony przez niniejsze Warunki.

Niniejsze Warunki zapewniają jedynie ograniczoną licencję na dostęp i korzystanie z Usług. W związku z tym zgadzasz się, że Ecrypto Global nie przenosi własności ani własności intelektualnej ani tytułu własności do Usług ani jakiejkolwiek własności intelektualnej Ecrypto Global na Ciebie lub kogokolwiek innego w związku z korzystaniem z Usług. Cały tekst, grafika, interfejsy użytkownika, interfejsy wizualne, zdjęcia, dźwięki, grafika, kod komputerowy (w tym kod HTML), programy, oprogramowanie, produkty, informacje i dokumentacja, a także projekt, struktura, wybór, koordynacja, ekspresja, „ wygląd i działanie ”oraz aranżacja treści zawartych w Usługach lub dostępnych za ich pośrednictwem jest własnością, jest kontrolowana i / lub licencjonowana wyłącznie przez Ecrypto Global lub jej członków, rodziców, licencjodawców lub podmioty stowarzyszone.

Ecrypto Global będzie właścicielem wszelkich opinii, sugestii, pomysłów lub innych informacji lub materiałów dotyczących Ecrypto Global lub Usług, które udostępniasz pocztą elektroniczną, za pośrednictwem Usług lub w inny sposób („Informacje zwrotne”). Niniejszym scedujesz na Ecrypto Global wszelkie prawa, tytuł i odsetki od Feedback wraz ze wszystkimi powiązanymi prawami własności intelektualnej. Nie będziesz uprawniony i niniejszym zrzekasz się wszelkich roszczeń, potwierdzenia lub rekompensaty na podstawie jakiejkolwiek Informacji zwrotnej lub jakichkolwiek zmian dokonanych na podstawie jakiejkolwiek Informacji zwrotnej.

b. Ograniczenia

Korzystając z Usług, zgadzasz się i przestrzegasz następujących zasad:
 1. Ecrypto Global to nasza zastrzeżona platforma. Ecrypto Global, a także wszystkie materiały w Witrynie są chronione prawem autorskim i innymi przepisami dotyczącymi własności intelektualnej. Zgadzasz się i rozumiesz, że nie możesz modyfikować, kopiować, reprodukować, retransmitować, dystrybuować, sprzedawać, publikować, transmitować, tworzyć dzieł pochodnych ani przechowywać kodu źródłowego Ecrypto Global lub podobnych zastrzeżonych lub poufnych danych lub innych podobnych informacji udostępnianych za pośrednictwem Ecrypto Global, bez naszego wyrazić uprzednią pisemną zgodę. Nie możesz używać Ecrypto Global do jakichkolwiek niezgodnych z prawem celów.
 2. Niniejszym udzielamy Ci niezbywalnej i niewyłącznej osobistej, ogólnoświatowej, nieodpłatnej licencji na korzystanie z Ecrypto Global zgodnie z niniejszymi Warunkami. Wszelkie inne zastosowania są zabronione. Wszelkie prawa do i do Ecrypto Global, które nie zostały niniejszym przyznane, są zastrzeżone
 3. Ecrypto Global i logo Ecrypto Global (zarejestrowane lub niezarejestrowane) są znakami zastrzeżonymi, licencjonowanymi przez Ecrypto Global i chronionymi przez obowiązujące przepisy dotyczące znaków towarowych. Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie powinno być interpretowane jako udzielanie licencji lub prawa do używania któregokolwiek z Globalnych Znaków Ecrypto wyświetlanych tutaj bez naszej wyraźnej pisemnej zgody. Jakiekolwiek nieautoryzowane użycie Globalnych Znaków Ecrypto jest surowo zabronione. Nie możesz używać żadnego z Globalnych Znaków Ecrypto w związku z tworzeniem, emisją, sprzedażą, ofertą sprzedaży, handlem, dystrybucją, pozyskiwaniem, marketingiem lub promocją jakichkolwiek produktów inwestycyjnych (np. Aktywów Cyfrowych, waluty fiducjarnej, papierów wartościowych, towarów , produkty inwestycyjne lub handlowe, instrumenty pochodne, produkty strukturyzowane, fundusze inwestycyjne, portfele inwestycyjne, pule towarów, swapy, sekurytyzacje lub produkty syntetyczne itp.), w tym ceny, zwroty i / lub wyniki produktu inwestycyjnego, pochodzących lub powiązanych z Ecrypto Global lub dowolną ich częścią, bez osobnej pisemnej umowy z nami. Możemy korzystać z technologii, która jest przedmiotem jednego lub więcej nierozstrzygniętych wniosków patentowych. Uzyskując dostęp do Usługi, zgadzasz się, że Ecrypto Global ma prawo zbadać każde naruszenie niniejszych Warunków, jednostronnie ustalić, czy naruszyłeś niniejsze Warunki i podjąć działania w celu zastosowania odpowiednich zasad bez otrzymania Twojej zgody lub uprzedniego powiadomienia. Przykłady takich działań obejmują między innymi:
Uzyskując dostęp do Usługi, zgadzasz się, że Ecrypto Global ma prawo zbadać każde naruszenie niniejszych Warunków, jednostronnie ustalić, czy naruszyłeś niniejsze Warunki i podjąć działania w celu zastosowania odpowiednich zasad bez otrzymania Twojej zgody lub uprzedniego powiadomienia. Przykłady takich działań obejmują między innymi:
 • blokuj i zamykaj zamówienia
 • zamrażanie twojego konta
 • zgłaszanie incydentów władzom
 • publikowanie domniemanych naruszeń i podjętych działań
 • usuwanie wszelkich opublikowanych informacji, które naruszają prawo

7. Zamówienia i opłaty za usługi


za. Zamówienia

Po złożeniu instrukcji zawarcia transakcji za pomocą Usług („Zamówienie”), Twoje Konto zostanie zaktualizowane w celu odzwierciedlenia otwartego Zamówienia, a Twoje Zamówienie zostanie uwzględnione w książce zamówień Ecrypto Global w celu dopasowania do Zamówień od innych Użytkowników. Jeśli całość lub część Twojego Zamówienia zostanie dopasowana do innego Użytkownika, Usługi przeprowadzą wymianę („Wymiana”). Po wykonaniu Transakcji, Twoje Konto zostanie zaktualizowane, aby odzwierciedlić, że Zamówienie zostało zamknięte z powodu jego pełnej realizacji, lub zaktualizowane w celu odzwierciedlenia częściowej realizacji Zamówienia. Zlecenia pozostaną otwarte do momentu pełnego wykonania lub anulowania zgodnie z podsekcją (b) poniżej. W celu dokonania Transakcji upoważniasz Ecrypto Global do przejęcia tymczasowej kontroli nad Cyfrową Walutą, którą dysponujesz w Transakcji.

b. Anulowanie

Możesz anulować zamówienie zainicjowane za pośrednictwem Usług, tylko jeśli takie anulowanie nastąpi przed dopasowaniem Twojego Zamówienia do Zamówienia innego użytkownika. Po dopasowaniu Twojego zamówienia do Zamówienia innego użytkownika nie możesz zmieniać, wycofywać ani anulować swojej autoryzacji dla Ecrypto Global do realizacji takiego Zamówienia. Jeśli którekolwiek zamówienie zostało częściowo dopasowane, możesz anulować niedopasowaną część Zamówienia, chyba że i dopóki niedopasowana część nie zostanie dopasowana. Ecrypto Global zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdego żądania anulowania związanego z Zamówieniem po złożeniu takiego Zamówienia. Jeśli na koncie nie ma wystarczającej ilości waluty cyfrowej, aby zrealizować zamówienie, Ecrypto Global może anulować całe zamówienie lub zrealizować częściowe zamówienie, które może być pokryte przez walutę cyfrową na koncie (w każdym przypadku po odjęciu wszelkich należnych opłat) do Ecrypto Global w związku z handlem, jak opisano w podsekcji (c) poniżej).

do. Opłaty

Zgadzasz się zapłacić Ecrypto Global opłatom określonym na stronie (http://www.EcryptoGlobal.com/); które mogą być okresowo aktualizowane według wyłącznego uznania Ecrypto Global. Wszelkie takie zaktualizowane opłaty będą miały zastosowanie prospektywne do wszelkich transakcji lub innych transakcji, które mają miejsce po dacie wejścia w życie takich zaktualizowanych opłat. Upoważniasz Ecrypto Global do usunięcia wszelkich kwot ze swojego konta za wszelkie obowiązujące opłaty należne z tytułu niniejszych warunków.

8. Koszty prawne

Zgadzasz się zwolnić nas i dowolnego globalnego dostawcę usług Ecrypto z tytułu rzeczywistych, uzasadnionych kosztów i wydatków prawnych bezpośrednio związanych z Twoim kontem lub jakimkolwiek powiązanym kontem, które są wynikiem dochodzenia regulacyjnego, działań prawnych, sporów sądowych, sporów lub dochodzenia w sprawie wystąpienia takich sytuacji lub są przewidywane, które powstają lub odnoszą się do ciebie lub twojego korzystania z Ecrypto Global. Będziemy uprawnieni do obciążenia twojego globalnego konta Ecrypto takimi kosztami bez uprzedzenia, w tym kosztów prawnych i związanych z egzekwowaniem, które ponosimy. Wszelkie potrącenia potrwają przez okres, który jest racjonalnie niezbędny do rozwiązania danego problemu regulacyjnego lub prawnego, a my możemy umieścić wszelkie kwoty otrzymane od ciebie na osobnym koncie i wypłacimy ci pozostałe saldo po zauważeniu jakiegokolwiek zauważonego problemu zdecydowany. Ponadto zgadzasz się, że w przypadku gdy takie przewidywane lub faktyczne działania dotyczą określonego zasobu na twoim koncie, ten zasób nie może zostać przeniesiony z tego konta, dopóki sprawa nie zostanie rozwiązana. Na żądanie dostarczymy kopie wszystkich faktur.

9. Odpowiedzialność


za. Wyłączenie gwarancji

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, usługi, materiały globalne ecrypto oraz wszelkie produkty, usługi lub inne przedmioty dostarczane przez lub w imieniu ecrypto global są świadczone na zasadzie „jak jest” i „jak dostępne”, a ecrypto globalnie zrzeka się, a użytkownik zrzeka się wszelkich innych gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych lub dorozumianych, w tym, bez ograniczeń, dorozumianych gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, tytułu lub braku naruszenia lub gwarancji wynikających z przebiegu świadczenia, kursu handlu lub wykorzystania w handlu. Bez ograniczania powyższego, ecrypto global nie oświadcza ani nie gwarantuje, że strona, usługi lub materiały ecrypto global są dokładne, kompletne, niezawodne, aktualne, wolne od błędów lub wolne od wirusów lub innych szkodliwych komponentów. Ecrypto global nie gwarantuje, że jakiekolwiek zamówienie zostanie zrealizowane, zaakceptowane, zarejestrowane lub pozostanie otwarte. Z wyjątkiem wyraźnych oświadczeń przedstawionych w niniejszej umowie, niniejszym potwierdzasz i zgadzasz się, że nie polegałeś na żadnym innym oświadczeniu lub porozumieniu, pisemnym lub ustnym, w odniesieniu do korzystania i dostępu do usług. Nie ograniczając powyższego, niniejszym rozumiesz i zgadzasz się, że ecrypto global nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające lub związane z: (a) wszelkimi niedokładnościami, wadami lub pominięciami danych dotyczących cen waluty cyfrowej, (b) wszelkimi błędami lub opóźnienie w transmisji takich danych, (c) przerwanie takich danych oraz (d) wszelkie szkody powstałe w wyniku działań innego użytkownika, zaniechań lub naruszenia niniejszej umowy.

Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu dorozumianych gwarancji zawartych w niniejszym dokumencie może nie mieć zastosowania, o ile jest to zabronione przez obowiązujące prawo jurysdykcji, w której użytkownik ma miejsce zamieszkania.

b. Wyłączenie odpowiedzialności za szkody i ograniczenie odpowiedzialności

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo w żadnym wypadku firma ecrypto global, jej podmioty stowarzyszone i ich akcjonariusze, członkowie, dyrektorzy, urzędnicy, pracownicy, pełnomocnicy, agenci, przedstawiciele, dostawcy lub kontrahenci nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek przypadkowe, pośrednie, specjalne, odszkodowania o charakterze karnym, wynikowym lub podobnym (w tym między innymi szkody za utratę danych, informacji, przychodów, zysków lub innych korzyści biznesowych lub finansowych) wynikające z lub w związku z usługami, jakimkolwiek wykonaniem lub niewykonaniem usługi lub jakikolwiek inny produkt, usługa lub inny przedmiot świadczony przez lub w imieniu ecrypto global i jej podmiotów stowarzyszonych, niezależnie od tego, czy jest to zgodne z umową, ustawą, rygorystyczną odpowiedzialnością lub inną teorią, nawet jeśli ecrypto global został poinformowany o możliwości wystąpienia takich szkód, z wyjątkiem zakres ostatecznego orzeczenia sądowego, że takie szkody wynikają z rażącego zaniedbania, oszustwa, umyślnego działania umyślnego lub umyślnego naruszenie prawa. Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie szkód przypadkowych lub wynikowych, więc powyższe ograniczenie może nie dotyczyć Ciebie.

Niezależnie od powyższego, w żadnym wypadku odpowiedzialność ecrypto global, jej podmiotów stowarzyszonych i ich odpowiednich akcjonariuszy, członków, dyrektorów, członków zarządu, pracowników, pełnomocników, przedstawicieli, przedstawicieli, dostawców lub kontrahentów wynikających z lub w związku z usługami, jakimkolwiek świadczeniem lub niewykonanie usług lub jakiegokolwiek innego produktu, usługi lub innego elementu dostarczonego przez lub w imieniu ecrypto global lub jej podmiotów stowarzyszonych, niezależnie od tego, czy na podstawie umowy, ustawy, ścisłej odpowiedzialności lub innej teorii, przekracza kwotę opłat wnoszonych przez użytkownika do ecrypto globalne na mocy niniejszej umowy w okresie dwunastu miesięcy bezpośrednio poprzedzającym zdarzenie powodujące roszczenie o odpowiedzialność.

do. Odszkodowanie

Zgadzasz się na zwolnienie z odpowiedzialności i nieszkodliwe dla Ecrypto Global, jej podmiotów stowarzyszonych, kontrahentów, licencjodawców oraz ich odpowiednich dyrektorów, urzędników, pracowników i agentów z wszelkich roszczeń, działań, postępowań, dochodzeń, żądań, pozwów, kosztów, wydatków i szkód (w tym opłaty, grzywny lub kary dla prawników nałożone przez jakikolwiek organ regulacyjny) wynikające lub związane z (i) korzystaniem z Usług lub zachowaniem w związku z Usługami, (ii) naruszeniem przez Ciebie lub egzekwowaniem przez nas niniejszych Warunków, lub (iii ) Twoje naruszenie wszelkich obowiązujących przepisów, regulacji lub praw osób trzecich podczas korzystania z Usługi. Jeśli jesteś zobowiązany do zwolnienia z odpowiedzialności Ecrypto Global, jej podmiotów stowarzyszonych, kontrahentów, licencjodawców oraz ich odpowiednich dyrektorów, członków kierownictwa, pracowników lub agentów zgodnie z niniejszą klauzulą, Ecrypto Global będzie mieć prawo, według własnego uznania, do kontroli wszelkich działań lub postępowań oraz w celu ustalenia, czy Ecrypto Global chce rozstrzygnąć, a jeśli tak, to na jakich warunkach.

Zgadzasz się i rozumiesz, że żadne z postanowień niniejszych Warunków nie będzie uważane za stanowiące, tworzące, sugerujące, nadające moc lub w inny sposób uznające partnerstwo, zatrudnienie, wspólne przedsięwzięcie lub formalną jednostkę gospodarczą jakiegokolwiek rodzaju; a prawa i obowiązki stron będą ograniczone do tych wyraźnie określonych w niniejszym dokumencie. Z wyjątkiem postanowień dotyczących odszkodowań i zwolnień w niniejszym dokumencie, żadne wyrażenie wyrażone, wspomniane lub dorozumiane w niniejszych Warunkach nie jest przeznaczone ani nie będzie interpretowane jako udzielanie jakiejkolwiek osobie innej niż strony niniejszej umowy jakiegokolwiek prawa lub słusznego prawa, zadośćuczynienia lub roszczenia na podstawie lub w odniesieniu niniejszych Warunków w celu wyegzekwowania któregokolwiek z ich warunków, które w innym przypadku mogłyby zostać zinterpretowane w celu przyznania takich praw takim osobom, a niniejsze Warunki oraz wszelkie oświadczenia, gwarancje, umowy, warunki i postanowienia niniejszego dokumentu mają być i są wyłącznie na korzyść Ciebie i nas.

10. Ogłoszenia

Należy pamiętać, że wszystkie oficjalne ogłoszenia, wiadomości, promocje, konkursy i zrzuty będą wymienione na stronie: http: //EcryptoGlobal.com; w którym zachęcamy wszystkich użytkowników do regularnego odwoływania się. Ecrypto Global nie będzie ponosić odpowiedzialności w żaden sposób rekompensaty, jeśli użytkownicy poniosą straty osobiste wynikające z niewiedzy lub zaniedbania ogłoszeń.

11. Rozwiązanie umowy

Zgadzasz się, że Ecrypto Global ma prawo do natychmiastowego zawieszenia twojego konta (i wszelkich kont będących w posiadaniu powiązanych podmiotów lub podmiotów powiązanych), zamrożenia lub zablokowania środków na wszystkich takich kontach oraz zawieszenia twojego dostępu do Ecrypto Global z dowolnego powodu, w tym jeśli podejrzewa, że takie konta naruszają niniejsze Warunki, naszą Politykę prywatności lub obowiązujące przepisy ustawowe i wykonawcze. Zgadzasz się, że Ecrypto Global nie będzie ponosić wobec ciebie odpowiedzialności za jakąkolwiek trwałą lub tymczasową modyfikację, zawieszenie lub zamknięcie twojego konta lub dostęp do wszystkich lub jakiejkolwiek części usług. Ecrypto Global ma prawo do przechowywania i wykorzystywania danych transakcji lub innych informacji związanych z takimi kontami. Powyższe kontrole konta mogą być również stosowane w następujących przypadkach:
 • Konto jest przedmiotem postępowania rządowego, dochodzenia karnego lub innego toczącego się postępowania sądowego;
 • Wykryjemy nietypową aktywność na koncie;
 • Wykryjemy nieautoryzowany dostęp do konta;
 • Jesteśmy do tego zobowiązani na mocy nakazu sądowego lub polecenia organu regulacyjnego / rządowego
W przypadku któregokolwiek z poniższych zdarzeń, Ecrypto Global ma prawo do bezpośredniego rozwiązania niniejszej umowy poprzez anulowanie Konta i ma prawo do trwałego zablokowania (anulowania) autoryzacji twojego konta w Ecrypto Global i wycofania odpowiedniego Ecrypto Global Konto:
 • po zakończeniu świadczenia usług przez Ecrypto Global;
 • rzekomo rejestrujesz się lub rejestrujesz na nazwisko innej osoby jako użytkownik Ecrypto Global ponownie, bezpośrednio lub pośrednio;
 • podane przez Ciebie informacje są nieprawdziwe, niedokładne, nieaktualne lub niekompletne; w przypadku zmiany niniejszych warunków użytkownik wyraźnie oświadcza i informuje Ecrypto Global o niechęci do zaakceptowania zmienionych warunków;
 • żądasz zakończenia Usług; i
 • wszelkie inne okoliczności, w których Ecrypto Global uzna, że ​​powinna zakończyć usługi.

W przypadku zamknięcia konta konto i informacje transakcyjne wymagane do spełnienia standardów przechowywania danych będą bezpiecznie przechowywane przez 5 lat. Ponadto, jeśli transakcja nie zostanie sfinalizowana w trakcie procesu zamykania konta, Ecrypto Global ma prawo powiadomić kontrahenta o zaistniałej sytuacji. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że zamknięcie konta zainicjowane przez użytkownika (prawo do usunięcia zgodnie z RODO lub innymi równoważnymi przepisami) będzie również podlegać protokołowi wypowiedzenia wymienionemu powyżej.

Jeśli Ecrypto Global otrzyma powiadomienie, że jakiekolwiek środki przechowywane na Twoim koncie zostały rzekomo skradzione lub w inny sposób nie są legalnie posiadane przez ciebie, Ecrypto Global może, ale nie ma obowiązku, zatrzymać administracyjnie wpływające na nie środki i twoje konto. Jeśli Ecrypto Global zablokuje administrację części lub wszystkich twoich funduszy lub Konta, Ecrypto Global może kontynuować takie wstrzymanie do czasu rozwiązania sporu i dostarczenia Ecrypto Global dowodu rozstrzygnięcia akceptowalnego przez Ecrypto Global w formularz akceptowany przez Ecrypto Global. Ecrypto Global nie będzie angażować się w żaden taki spór ani w rozwiązanie sporu. Zgadzasz się, że Ecrypto Global nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności za takie wstrzymanie ani za niemożność wypłaty środków lub wykonania transakcji w okresie takiego wstrzymania.

za. Pozostałe środki po zamknięciu konta

Z wyjątkiem przypadków określonych w podsekcji (b) poniżej, po zamknięciu / wycofaniu Konta wszystkie pozostałe saldo (w tym opłaty i zobowiązania należne Ecrypto Global) na rachunku będą natychmiast płatne na rzecz Ecrypto Global. Po uiszczeniu wszelkich zaległych opłat na rzecz Ecrypto Global (jeśli występują), Użytkownik będzie miał 5 dni roboczych na wycofanie wszystkich środków z Konta.

b. Pozostałe środki po zamknięciu konta z powodu oszustwa, naruszenia prawa lub naruszenia niniejszych warunków)

Ecrypto Global utrzymuje pełną opiekę nad funduszami i danymi / informacjami użytkownika, które mogą zostać przekazane organom rządowym w przypadku zawieszenia / zamknięcia konta w wyniku dochodzeń w sprawie oszustwa, naruszenia dochodzeń prawnych lub naruszenia niniejszych warunków.

12. Brak porady finansowej

Ecrypto Global nie jest twoim brokerem, pośrednikiem, agentem ani doradcą i nie ma żadnych powiązań powierniczych ani zobowiązań wobec ciebie w związku z jakimikolwiek transakcjami lub innymi decyzjami lub działaniami dokonanymi przez Ciebie za pomocą Usług. Żadna komunikacja ani informacje przekazane przez Ecrypto Global nie są przeznaczone ani nie będą traktowane ani interpretowane jako porady inwestycyjne, finansowe, handlowe lub jakiekolwiek inne porady. Wszystkie transakcje są realizowane automatycznie, na podstawie parametrów instrukcji zlecenia i zgodnie z opublikowanymi procedurami realizacji transakcji, a użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za określenie, czy jakakolwiek inwestycja, strategia inwestycyjna lub powiązana transakcja jest dla Ciebie odpowiednia na podstawie osobistych celów inwestycyjnych, warunki finansowe i tolerancja ryzyka. Należy skonsultować się z prawnikiem lub specjalistą podatkowym w sprawie konkretnej sytuacji. Ecrypto Global nie zaleca kupowania, zarabiania, sprzedawania lub przechowywania jakichkolwiek cyfrowych walut. Przed podjęciem decyzji o zakupie, sprzedaży lub przechowywaniu dowolnej waluty cyfrowej należy przeprowadzić własną analizę due diligence i skonsultować się z doradcami finansowymi przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej. Ecrypto Global nie będzie ponosić odpowiedzialności za decyzje dotyczące zakupu, sprzedaży lub posiadania Waluty Cyfrowej na podstawie informacji dostarczonych przez Ecrypto Global.

13. Zgodność z lokalnymi przepisami

Obowiązkiem użytkownika jest przestrzeganie lokalnych przepisów dotyczących legalnego korzystania z Ecrypto Global w ich lokalnej jurysdykcji. Użytkownicy muszą również uwzględnić, w zakresie swojego lokalnego prawa, wszystkie aspekty opodatkowania, potrącenia podatku, poboru, raportowania i przekazywania do odpowiednich organów podatkowych. Wszyscy użytkownicy Ecrypto Global i dowolnej z jego usług potwierdzają i oświadczają, że źródło ich funduszy pochodzi z legalnych sposobów i nie pochodzi z nielegalnej działalności. Ecrypto Global utrzymuje postawę współpracy z organami ścigania na całym świecie i nie waha się przejąć, zawiesić, zamknąć konto i środki Użytkowników, które zostały oznaczone lub zbadane na podstawie mandatu prawnego.

14. Polityka prywatności

Dostęp do Usług będzie wymagał podania pewnych danych osobowych. Zapoznaj się z polityką prywatności Ecrypto Global znajdującą się na https://www.EcryptoGlobal.com, aby zapoznać się z podsumowaniem praktyk Ecrypto Global związanych z gromadzeniem i wykorzystywaniem danych osobowych.

15. Rozwiązywanie sporów: forum, arbitraż, zrzeczenie się prawa zbiorowego, prawo właściwe

PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ CZĘŚĆ, W JAKI SPOSÓB OBEJMUJE ZRZECZENIE SIĘ PEWNYCH PRAW, ABY UZYSKAĆ ​​PRAWNE POSTĘPOWANIA, W TYM DZIAŁANIE KLASOWE DLA MIESZKAŃCÓW

za. Powiadomienie o sporze. Najpierw skontaktuj się z Ecrypto Global! Ecrypto Global chce rozwiać Twoje obawy bez uciekania się do formalnego postępowania sądowego. Przed zgłoszeniem roszczenia wyrażasz zgodę na nieformalne rozwiązanie sporu, kontaktując się najpierw z Ecrypto Global za pośrednictwem https://EcryptoGlobal.com.

b. Umowa z Arbitrażem Użytkownik i Ecrypto Global zgadzają się rozstrzygać wszelkie roszczenia związane z niniejszą Umową (w tym wszelkie pytania dotyczące jej istnienia, ważności, rozwiązania lub wszelkich dostarczonych usług lub produktów oraz wszelkie złożone przez nas oświadczenia) w drodze ostatecznego i wiążącego arbitrażu, z wyjątkiem: określone poniżej w wyjątkach od umowy o arbitraż. Użytkownik zgadza się najpierw dać nam możliwość rozstrzygnięcia wszelkich roszczeń, kontaktując się z nami, jak określono w punkcie (a) powyżej. Jeśli nie jesteśmy w stanie rozwiązać roszczeń w ciągu 60 dni od otrzymania zawiadomienia, możesz ubiegać się o ulgę w drodze arbitrażu, jak określono poniżej.

c. Arbitration Procedure. Either you or Ecrypto Global may submit a dispute (after having made good faith efforts to resolve such dispute in accordance with subsections (a) and (b) above) for final, binding resolution.

d. Exceptions. However, for the avoidance of doubt, where the claims fall outside of the jurisdiction, the claims will be referred to and finally resolved.

e. Notice. To begin an arbitration proceeding, you must send a letter requesting arbitration and describing your claims to Ecrypto Global.

f.Controlling Law. This Agreement is governed by Ecrypto Global.

16. Różne

za. Niezależne strony. Encrypto Global jest niezależnym wykonawcą, a nie agentem w zakresie realizacji niniejszych warunków. Niniejsze Warunki nie powinny być interpretowane jako dowód stowarzyszenia, joint venture, partnerstwa lub franczyzy między stronami.

b. Cała umowa. Niniejsze warunki stanowią całość porozumienia między stronami w sprawie korzystania z Usług i zastępują wszelkie wcześniejsze umowy między stronami, pisemne lub ustne. Żadne wykorzystanie handlu lub innych regularnych praktyk lub metod postępowania między stronami nie będzie wykorzystywane do modyfikowania, interpretowania, uzupełniania lub zmiany warunków niniejszych Warunków.

do. Force Majeure.Ecrypto Global nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienie lub niewykonanie zgodnie z wymogami niniejszych Warunków z powodu jakiejkolwiek przyczyny lub warunków pozostających poza rozsądną kontrolą Ecrypto Global.

re. Rozdzielność Jeżeli jakakolwiek część niniejszych Warunków zostanie uznana za nieważną lub niewykonalną, taka nieważność lub wykonalność nie wpłynie na inne postanowienia niniejszych Warunków, które pozostaną w pełnej mocy i skutku, a nieważna lub niewykonalna część zostanie zastosowana w jak największym stopniu możliwy zakres.

mi. Cesja Nie możesz cedować ani przenosić żadnego prawa do korzystania z Usług ani żadnych swoich praw lub obowiązków wynikających z niniejszych Warunków bez uprzedniej pisemnej zgody od nas, w tym z mocy prawa lub w związku ze zmianą kontroli. Ecrypto Global może scedować lub przenieść dowolne lub wszystkie swoje prawa lub obowiązki wynikające z niniejszych Warunków, w całości lub w części, bez uprzedniego powiadomienia lub uzyskania Twojej zgody lub zgody

fa. Zrzeczenie się. Niewymaganie przez stronę wykonania któregokolwiek postanowienia nie będzie miało wpływu na prawo tej strony do żądania wykonania w dowolnym późniejszym terminie, a także zrzeczenie się jakiegokolwiek naruszenia lub niewywiązania się z niniejszych Warunków lub któregokolwiek postanowienia niniejszych Warunków nie będzie stanowić zrzeczenia się jakiegokolwiek kolejne naruszenie lub niewykonanie zobowiązania lub zrzeczenie się samego postanowienia.

sol. Zastrzeżenie dotyczące stron internetowych osób trzecich. Wszelkie linki do stron internetowych osób trzecich w Usługach nie oznaczają poparcia przez Ecrypto Global jakichkolwiek produktów, usług lub informacji w nich prezentowanych, ani Ecrypto Global nie gwarantuje dokładności zawartych na nich informacji. Ponadto, ponieważ Ecrypto Global nie ma kontroli nad warunkami użytkowania ani praktykami prywatności stron internetowych osób trzecich, należy uważnie przeczytać i zrozumieć te zasady.

h. Informacje kontaktowe. Więcej informacji na temat Ecrypto Global można znaleźć w informacji o firmie i licencji na stronie internetowej. Jeśli masz pytania dotyczące tej umowy, skontaktuj się z Ecrypto Global w celu uzyskania wyjaśnień za pośrednictwem naszego zespołu obsługi klienta; http: //EcryptoGlobal.com

Kopiuj; 2018-2019 EcryptoglobalWszelkie prawa zastrzeżone WebMaster: Golden Zhao